Privacybeleid

 

Wij vinden de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Berg&Berg houdt zich aan de eisen van de geldende privacy wetgeving. Hieronder lees je meer over hoe wij omgaan met persoonlijke informatie en cookies.

 

Persoonlijke informatie
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen je ip-adres en niet je e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
• je domeinnaam maar niet je e-mailadres
• je e-mailadres als je dit aan ons communiceert
• de domeinnaam van andere sites die je raadpleegde om naar onze site te gaan
• alle informatie met betrekking tot de pagina's die je op onze site raadpleegt
• alle informatie die je vrijwillig verstrekt door invullen van formulieren op onze website
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Cookies
Op deze site gebruiken we cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van uw computer, tablet of smartphone. Er bestaan verschillende soorten cookies:
a. Functionele cookies:
zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Ze zorgen ervoor dat de website optimaal functioneert. Zo kunnen bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
b. Analytische cookies:
kunnen je surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er wanneer er gebruik wordt gemaakt van analytische dienstverleners, zoals bijvoorbeeld Google Analytics. Sommige analytische cookies zijn anoniem, terwijl andere analytische cookies persoonsgegevens verwerken.
c.Tracking cookies:
deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Met behulp van deze cookies kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

Cookievoorkeuren wijzigen 
Je cookie-instellingen zijn bij je eerste bezoek aan onze website door jezelf ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme analytische cookies, vindt alleen plaats na toestemming door middel van een actieve handeling door jou als bezoeker. Je kunt je instellingen op ieder moment wijzigen via onze website.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als onze verwerker en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor ons optreden als verwerker hebben met ons een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van ons.

Voor het overige verstrekken wij alleen gegevens aan derden met jouw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.

Doorgifte buiten Europa
Jouw persoonsgegevens zullen alleen door ons of door ons ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor Berg&Berg de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Jouw rechten
Je hebt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Een verzoek om inzage en/of correctie kun je aan ons richten door telefonisch contact met ons op te nemen via 070 388 8795 of per e-mail via info@bergenberg.nl. Indien je jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door je ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door dit verzoek schriftelijk te richten aan:

Berg&Berg

Je kunt je verzoek per e-mail ook richten aan info@bergenberg.nl. Wij zullen je dan geen (verdere) marketinginformatie sturen. In de e-mails die wij je sturen via e-mail service, alsmede in overige door ons gestuurde marketinginformatie, is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Als je hiervan gebruik maakt, zul je dergelijke berichten niet meer ontvangen. Voor informatieberichten kun je, je niet afmelden. Houd er alstublieft rekening mee dat jouw wijziging zo spoedig mogelijk wordt verwerkt; maar we kunnen niet uitsluiten dat jouw verzoek tot wijziging kruist met een reeds verzonden uiting, we doen ons uiterste best dit te voorkomen.

Contact
Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacy statement kun je contact opnemen via e-mail info@bergenberg.nl of per telefoon via 070 388 8795.